Mr Chaser Czechia 2023

This text is in czech language only to ensure that there is no legal differences between the translations

Pravidla volby a titulu Mr Chaser Czechia

I. Úvod

 1. Pořadatelem voleb je spolek Medvědi Brno, z. s., dále Pořadatel

II. Kandidát

 1. Kandidát musí splňovat následující podmínky:
  • být starší 18 let,
  • mluvit plynule česky nebo slovensky,
  • musí ho přitahovat medvědi (gay bears), a to romanticky a/nebo sexuálně,
  • nebýt aktuální držitel titulu Mr Chaser Czechia nebo Mr Bear Czechia,
  • nebýt aktuální držitel jiného gay/fetish/kink titulu.
 2. Přihlášená osoba podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodů.
 3. Kandidát souhlasí, že jeho osobní údaje budou zveřejněny v rámci pořádaných voleb, a to v rozsahu: jméno, věk, město, ve kterém aktuálně bydlí, a dále rovněž fotografií a videí, obsahujících jeho podobiznu. Tento souhlas platí i v případě, že se kandidát rozhodne odstoupit od voleb po ukončení podání přihlášek.
 4. Kandidát souhlasí s focením a natáčením během volby, se zveřejněním pořízených materiálů a využitím materiálů při propagaci dalších ročníků Mr Chaser Czechia nebo jiných aktivit Pořadatele.

III. Průběh volby a hlasování

 1. Hlasování se skládá z online hlasování, hlasování poroty a hlasování publika v rámci volebního večera.
 2. Online hlasování probíhá na stránkách mrchaser.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo odstranit některé online hlasy, pokud k jejích získání byly zjevně použity manipulační technické prostředky, např. hlasovací bot apod. Bude-li prokázán přímý úmysl kandidáta na získání takových hlasů, má Pořadatel právo takového kandidáta vyloučit.
 3. Porota hlasuje v rámci volebního večera. Každý porotce má maximálně 7 hlasů, které může rozdělit libovolně mezi kandidáty.
 4. Publikum hlasuje pomocí hlasovací schránky. Každý host si vyzvedne jeden žeton ke hlasování a vhodí ho do hlasovací schránky vedle fotografií zvoleného kandidáta.
 5. Hlasy v každé formě hlasování se sečtou zvlášť a vypočítá se poměr hlasů za každého z kandidátů k celkovému počtu podaných hlasů. Celkový výsledek hlasování se vypočte jako: 0,2*A+0,4*B+0,4*C, kde A - výsledný poměr online hlasování, B a C výsledné poměry hlasování poroty a publika.
 6. Není-li možné po sečtení výsledku určit pořadí, uskuteční se dodatečné hlasování poroty, které rozhodne o pořadí mezi kandidáty se stejnými výsledky.
 7. Vítěz získává titul Mr Chaser Czechia, druhé místo v pořadí titul Vice Mr Chaser Czechia

IV. Držitel titulu

 1. Aktuální držitel titulu zastává svou funkci od vyhlášení na volbách až do vyhlášení nového držitele na následující volbě Mr Chaser Czechia, nejvíce však po dobu tří let ode dne voleb.
 2. Aktuální držitel reprezentuje svůj titul, volbu a českou medvědí komunitu s respektem. Držitel se aktivně se zapojuje do dění v komunitě, osobně na akcích i virtuálně na sociálních sítích.
 3. Aktuální držitel titulu je povinen navštěvovat medvědí akce v reprezentativní roli, a to minimálně:
  • následující volba Mr Chaser Czechia,
  • jedna jiná česká medvědí akce během kalendářního roku,
  • jedna zahraniční medvědí akce během funkce.
 4. Aktuální držitel se stará o symboly titulu a prezentuje se s nimi na gay akcích, pokud zde je v reprezentativní roli. Držitel nespojuje svůj titul ani symboly titulu s aktivitami snižujícími úctu titulu, tj. takovými, které jdou proti obecně přijatému směru komunity, například s pornografií, nechráněným sexem, užíváním drog, rasovou či jinou nesnášenlivostí atp. Držitel nespojuje svůj titul ani symboly titulu s výdělečnými aktivitami svými ani jiných společností, s výjimkou spolupráce se sponzory volby, a to jedině se souhlasem Pořadatele.
 5. Aktuální povinnost účasti na vyjmenovaných akcích neplatí, pokud není akce pořádána ve funkčním období držitele nebo není účast možná ze zdravotních důvodů, kvůli zákonným omezením a jiným opodstatněným důvodům hodným zřetel.
 6. Aktuální držitel titulu informuje předem organizátory o plánovaných účastech na gay akcích, o obdržených pozvánkách na akce a o oslovení médii.
 7. Držitel může odstoupit z funkce. Pořadatel rozhodne s ohledem na okolnosti odstoupení, dosavadní plnění povinností a přání odstupujícího držitele, zda si odstupující držitel ponechá svůj titul a bude pouze zbaven povinností držitele, nebo mu bude titul odebrán.
 8. V případě vážného porušení nebo opakovaného neplnění povinností držitele mu může být titul a symboly titulu odebrány. Držitel, jemuž byl titul odebrán, je povinen bez prodlení vrátit symboly titulu organizátorovi a zdržet se nadále veškerých aktivit spojených s užíváním titulu. V případě nesplnění tohoto bodu vzniká bývalému držiteli povinnost nahradit organizátorovi škodu.
 9. Pokud je aktuálnímu držiteli odebrán titul Vice Mr Chaser, přechází titul dalšímu kandidátu v pořadí voleb.
 10. Pokud je aktuálnímu držiteli odebrán titul Mr Chaser, přechází titul na aktuálního Vice Mr Chaser, jehož původní titul při tom postoupí podle b. 9.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel. Změny Pořadatel neprodleně oznámí všem dotčeným osobám a zveřejní je na webových stránkách volby.
 2. Kandidáti vyjadřují bez zbytečného prodlení souhlas či nesouhlas s předmětnými změnami Pravidel. Nesouhlasem kandidát odstupuje z voleb.
 3. Držitel vyjadřuje bez zbytečného prodlení souhlas či nesouhlas s předmětnými změnami Pravidel. Nesplnění změněných povinností držitele, se kterými držitel nesouhlasil, nemohou být důvodem k odebrání titulu.
 4. Pořadatel nenese odpovědnost za žádnou majetkovou nebo nemajetkovou škodu nebo újmu, kterou nezavinil a která vznikla kandidátovi v důsledku jeho účasti ve volbě, případně v důsledku skutečnosti, že mu byl nebo nebyl udělen titul či jakákoli cena.
 5. Veškeré spory, či nejasnosti nad rámec těchto Pravidel řeší operativně Pořadatel.

Co-organizers

Bears Of Ostrava Brno Bears